Sidebar

การให้กู้ยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒

      กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระดับปริญญาตรี อันเนื่องมาจากความเดือดร้อนเพราะประสบปัญหาวิกฤตทางการเงิน ด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ให้สามารถยืมไปชำระค่าลงทะเบียนเรียน (เหมาจ่าย) และใช้คืนในระยะเวลาที่กำหนด หรือใช้คืนเมื่อได้รับเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง การให้กู้ยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ 

menuThai1 67 1menuThai1-67-2

 

 

. แบบคำร้องขอกู้ยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๗ <<Download>> 

**ให้นักศึกษานำเสนอแบบคำร้องต่อ อาจารย์ที่ปรึกษาและรองคณบดีประจำคณะที่นักศึกษาสังกัดก่อนนำส่งเจ้าหน้าที่**

เนื้อหาอื่นๆ...