Sidebar


Warning: strpos(): Empty needle in C:\xampp\htdocs\web\templates\ja_teline_v\html\layouts\joomla\content\item\default.php on line 34

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษา ระดับคณะและระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕..

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

 

30 01 07 65 006

30 01 07 65 001

30 01 07 65 002

30 01 07 65 003

30 01 07 65 004

30 01 07 65 005

30 01 07 65 007

30 01 07 65 008

30 01 07 65 0010

30 01 07 65 0011

30 01 07 65 0012

30 01 07 65 0013

30 01 07 65 0014

30 01 07 65 0015

30 01 07 65 0016

30 01 07 65 0017

30 01 07 65 0019

30 01 07 65 0018

30 01 07 65 0025

30 01 07 65 0021

30 01 07 65 0022

30 01 07 65 0023

30 01 07 65 0024