Sidebar


Warning: strpos(): Empty needle in C:\xampp\htdocs\web\templates\ja_teline_v\html\layouts\joomla\content\item\default.php on line 34

ประวัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

ประวัติ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.25๒0 เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ผลิต ครูพลศึกษาและสุขศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.สูง) และได้เปิดทำการสอนนักศึกษารุ่นแรก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากจังหวัดสุพรรณบุรีให้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวัดป่าเลไลยก์ ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี   ห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรีประมาณ 3.5 กิโลเมตร

     ปี พ.ศ.2520 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกพลศึกษา

          ปี พ.ศ.2525 เปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยครูกาญจนบุรีกับวิทยาลัย พลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผลิตบัณฑิตคุณวุฒิครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิชาเอกพลศึกษา ดำเนินการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงของวิทยาลัยพลศึกษา เข้าศึกษาต่อหลักสูตร 2 ปี แต่ต่อมาโครงการนี้ได้ยกเลิกไป

             ปี พ.ศ.2528 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกรักษาความปลอดภัย

          ปี พ.ศ.2534 เปิดโครงการสมทบทางวิชาการระหว่างสถาบันราชภัฏกาญจนบุรีกับวิทยาลัย  พลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

            ปี พ.ศ.2538 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้วิทยาลัยพลศึกษาทั้ง 17 แห่ง มีสถานภาพ อีกบทบาทหนึ่งเป็นวิทยาลัยชุมชนที่เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาต่าง ๆ สำหรับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยชุมชนสุพรรณเขต ในวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี”

 ปี พ.ศ.2539 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกสุขศึกษา นอกจากนั้นวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรียังได้ร่วมกับสถาบันราชภัฏกาญจนบุรีเปิด “ศูนย์ให้การศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) โดยเปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง โดยจัดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์

         

  ปี พ.ศ.2542 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ และเปิดโครงการหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ) โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์กับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.ม.วิทยาศาสตร์การกีฬา) จัดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์

          ปี พ.ศ.2545 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิชาเอกการตลาด การบัญชี วารสารและการประชาสัมพันธ์ และได้เปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา(วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา) ภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา ภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนวันศุกร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์

          ปี พ.ศ.2548 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นมา

   ปี พ.ศ.2562 สถาบันการพลศึกษา ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา ได้เริ่มจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดังนี้

         

1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา ได้แก่

             1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา

             1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

         

          2. คณะศิลปศาสตร์ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา ได้แก่

             2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา

             2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา

         

          3. คณะศึกษาศาสตร์ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 สาขาวิชา และระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา ได้แก่

             3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา

             3.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาพลศึกษาและกีฬา