Sidebar


Warning: strpos(): Empty needle in C:\xampp\htdocs\web\templates\ja_teline_v\html\layouts\joomla\content\item\default.php on line 34

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เกี่ยวกับสถานบัน

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ปรัชญา

       “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาสังคม”

วิสัยทัศน์

       “เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศ

 ด้านศาสตร์การกีฬา”

พันธกิจ

       1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา

       2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา

       3. บริการวิชาการแก่สังคม

       4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

  5. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของ แต่ละบุคคล