Sidebar


Warning: strpos(): Empty needle in C:\xampp\htdocs\web\templates\ja_teline_v\html\layouts\joomla\content\item\default.php on line 34

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ปรัชญา

       “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาสังคม”

วิสัยทัศน์

       “เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศด้านศาสตร์การกีฬา”

พันธกิจ

       1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา

       2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา

       3. บริการวิชาการแก่สังคม

       4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

  5. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล