Sidebar

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

เกี่ยวกับสถานบัน

อัตลักษณ์

“ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”

ทักษะดี           หมายถึง  การมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในด้านวิชาชีพ

 มีน้ำใจนักกีฬา   หมายถึง  การเคารพต่อกฎระเบียบ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

พัฒนาสังคม      หมายถึง  การมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือ ชี้นำ ป้องกันและร่วมแก้ปัญหาสังคม

เอกลักษณ์

“สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตด้านพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ”

 

ค่านิยมองค์กร

 “มุ่งมั่น ร่วมใจ พัฒนา”

“Determination Teamwork Development”

มุ่งมั่น       หมายถึง  การมีความตั้งใจ เอาใจใส่ ทุ่มเทและกำกับติดตามการดำเนินงานตามที่ได้รับ มอบหมายให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ร่วมใจ       หมายถึง  การให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ให้เกียรติและให้กำลังใจต่อกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  การทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

พัฒนา      หมายถึง  การส่งเสริมสนับสนุน  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  การรักษาคุณภาพและ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้องค์กรมีความเจริญ ก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของสังคม

คติพจน์

“กยิราเจ กยิราเถน”

“ทำอะไรทำจริง”