Sidebar

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์

          “ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”

          ทักษะดี หมายถึง การมีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในด้านวิชาชีพ

          มีน้ำใจนักกีฬา หมายถึง การเคารพต่อกฎระเบียบ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

          พัฒนาสังคม หมายถึง การมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือ ชี้นำ ป้องกัน และร่วมแก้ปัญหาสังคม

 

เอกลักษณ์

          “สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา”

 

ค่านิยมองค์กร

SPORTU-U”

          S   -    Spirit                    มีน้ำใจนักกีฬา

          P   -    Professional           มีความเป็นมืออาชีพ

          O   -    Opportunity           มีการให้โอกาส

          R   -    Responsibility         มีความรับผิดชอบ

          T   -   Teamwork             มีการทำงานเป็นทีม

          S   -    Smart                   มีบุคลิกภาพดี      

          U   -    Universality            มีความเป็นสากล

 

คติพจน์

          “กยิราเจ กยิราเถนํ” “ทำอะไรทำจริง”