Sidebar

หน้าที่และความรับผิดชอบงานอนุรักษ์พลังงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบงานอนุรักษ์พลังงาน

งานอนุรักษ์พลังงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบงานอนุรักษ์พลังงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลและรายงานผลข้อมูล   การอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงาน  รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย