th th en gb

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ

กลุ่มอำนวยการ

สำนักรองอธิการบดี

๑. กลุ่มอำนวยการ

๑.๑ งานเลขานุการ                                                  

๑) นางธิดารัตน์                     ทรดี                        หัวหน้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการหน้าห้องรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ควบคุม จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อประสานงานกับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจสอบและสรุปรายงานครุภัณฑ์ประจำไตรมาสและประจำปี วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ร่าง พิมพ์ ทาน กำกับดูแลการรับ ส่ง เสนอหนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ จัดประชุม เตรียมเอกสารการประชุม บันทึกรายงานการประชุม จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์ของหน่วยงาน ควบคุม ดูแล วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของสำนักงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒) นางสาวสุวรรณี                  แก้วสุขใส                  ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการประจำฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษจัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ บริหารงานเลขานุการให้มีประสิทธิภาพ จัดเตรียมข้อมูล ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ จัดประชุม เตรียมเอกสารการประชุม บันทึกรายงานการประชุม จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ควบคุม ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณโครงการของฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ทุกวันที่ ๕ ของเดือน) ควบคุม ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการของฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ควบคุมดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของฝ่าย กำกับดูแลการรับ – ส่งหนังสือหรือเอกสารของฝ่าย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓) นายอัศวิน                        ศิลปอาชา                  ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการประจำฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบ ตรวจสอบและสรุปรายงานครุภัณฑ์ประจำไตรมาสและประจำปี วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อประสานงานกับฝ่ายกิจการและกิจกรรมนักศึกษา ร่าง พิมพ์ ทาน กำกับดูแลการรับ ส่ง เสนอหนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ควบคุม ดูแล วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของสำนักงาน จัดเตรียมข้อมูลวาระการประชุมและบันทึก รายงานการประชุม รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔) นางสาวพัชรียา                  แป้นแก้ว                   ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการประจำฝ่ายบริหาร จัดทำแผนงานโครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวก แก่ผู้มาติดต่อราชการของฝ่ายบริหาร ดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ จัดประชุม เตรียมเอกสารการประชุม บันทึกรายงานการประชุม จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของฝ่ายบริหาร ควบคุม ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณโครงการของฝ่ายบริหาร      (ทุกวันที่ ๕ ของเดือน) ควบคุม ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการของฝ่ายบริหาร จัดหา ควบคุม ดูแล และบริหารวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕) นางสาวดาวรุ่ง                   โพธิ์มณี                     ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการประจำฝ่ายวิชาการ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ บริหารงานเลขานุการฝ่ายวิชาการให้มีประสิทธิภาพ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ จัดประชุม เตรียมเอกสารการประชุม บันทึกรายงานการประชุม จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของฝ่ายวิชาการ ควบคุม ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณโครงการของฝ่ายวิชาการ (ทุกวันที่ ๕ ของเดือน) ควบคุม ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการของฝ่ายวิชาการ ควบคุมดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของฝ่าย กำกับดูแลการรับ – ส่งหนังสือหรือเอกสารของฝ่าย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๖) นางสาวธัญจิรา                  น้ำดอกไม้                  ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการประจำฝ่ายแผนและพัฒนา จัดทำแผนงานโครงการของบประมาณวางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อของฝ่ายแผนและพัฒนา ดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ จัดประชุม เตรียมเอกสารการประชุม บันทึกรายงานการประชุม จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของฝ่ายแผนและพัฒนา ควบคุม ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณโครงการของฝ่ายแผนและพัฒนา (ทุกวันที่ ๕ ของเดือน) ควบคุม ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการของฝ่ายแผนและพัฒนา จัดหา ควบคุม ดูแล และบริหารวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๗) นางสาวธนพร                    เอื้อสามาลย์                ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการประจำฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนงานโครงการของบประมาณวางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อของฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน ดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ จัดประชุม เตรียมเอกสารการประชุม บันทึกรายงานการประชุม จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ควบคุม ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณโครงการของฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา (ทุกวันที่ ๕ ของเดือน) ควบคุม ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการของฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดหา ควบคุม ดูแล และบริหารวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๘) นางสาวกานต์พิชชา             จันทาพูน                   ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการประจำสำนักงานรองอธิการบดี จัดทำรายงานประจำปีของหน่วยงาน วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำแผนงานโครงการเพื่อของบประมาณของสำนักงานรองอธิการบดี จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ จัดประชุม เตรียมเอกสารการประชุม บันทึกรายงานการประชุม จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานรองอธิการบดี ควบคุม ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณโครงการของสำนักงานรองอธิการบดี   (ทุกวันที่ ๕ ของเดือน) ควบคุม ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการของสำนักงานรองอธิการบดี จัดหา ควบคุม ดูแล และบริหารวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒ งานอาคารสถานที่

๑) นายณรงค์                        บุญจวง                     หัวหน้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ ควบคุม กำกับ และติดตามแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตและควบคุมการจราจร ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบ บริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในให้ถูกหลักสุขาภิบาล ให้การบริการการใช้อาคารสถานที่แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อย อาคารสถานที่ภายในวิทยาเขต และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารรูปแบบงานก่อสร้างการบำรุงรักษา การซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒) นายปราโมทย์                             คงแสงงาม                 ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประปา ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบประปาภายในอาคาร และภายนอกอาคาร เช่น การหาจุดรั่วของน้ำเพื่อทำการแก้ไข และการเปลี่ยนอุปกรณ์ประปาต่าง ๆ ซ่อมบำรุงเครื่องมือต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดสภาพแวดล้อมภายในให้ถูกหลักสุขาภิบาล ให้การบริการ การใช้อาคารสถานที่ของวิทยาเขต จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อย อาคารและสถานที่ภายในวิทยาเขต รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓) นายกัณหา                       เกิดอยู่                     ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ โครงการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดำเนินงานเกี่ยวกับรูปแบบงานก่อสร้าง ดูแล บำรุงรักษา โครงการงานอาคารสถานที่และก่อสร้างต่าง ๆ จัดสภาพแวดล้อมภายในให้ถูกหลักสุขาภิบาล ให้การบริการ การใช้อาคารสถานที่ของวิทยาเขต จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อย อาคารและสถานที่ภายในวิทยาเขต รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔) นายมนตรี                        หมื่นเดช                     ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ ดำเนินงานเกี่ยวกับรูปแบบงานไม้ ปฏิบัติหน้าที่ช่างไม้ในการปลูก สร้าง และบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างที่เป็นไม้และสิ่งก่อสร้างที่เป็นไม้ชนิดต่าง ๆ ติดตั้งกรอบประตู กรอบหน้าต่าง ตบแต่งภายในอาคาร เช่น ทำพื้น บันได ไม้ประกอบฝาผนัง ตู้ และเครื่องประกอบอื่น ๆ ซ่อมพื้น ขั้นบันได หน้าต่าง ธรณีประตูชำรุด สึกหรอ แก้ไข บานประตู หน้าต่าง ซ่อมบำรุงเครื่องมือต่าง ๆ ตรวจสอบงานที่ต้องซ่อมแซม ประมาณวัสดุที่ต้องการใช้ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๕) นางสุรินทร์                      ตั้งมั่นในธรรม              ผู้ช่วย

                       หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลการทำความสะอาดภายในและภายนอก อาคารเรียน และสำนักงาน รวมทั้งบริเวณสิ่งแวดล้อมของอาคารวิทยบริการ เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดทำทะเบียนควบคุมการขออนุญาตใช้ห้องประชุม จัดบริการอาหารว่างอาหารระหว่างการประชุม ประดับตกแต่งผ้า ช่วยเหลือดูแลความเรียบร้อย ของระบบต่าง ๆ เช่น การเปิด-ปิด ระบบเครื่องเสียง ระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ ก่อนและหลังการใช้งาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๖) นางสาววิไล                      จันทร์อุทัย                 ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลการทำความสะอาดภายในและภายนอก อาคารเรียนและสำนักงาน รวมทั้งบริเวณสิ่งแวดล้อมของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาให้สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดทำทะเบียนควบคุมการขออนุญาตใช้ห้องประชุม จัดบริการอาหารว่างอาหารระหว่างการประชุม ประดับตกแต่งผ้า ช่วยเหลือดูแลความเรียบร้อย ของระบบต่าง ๆ เช่น การเปิด-ปิด ระบบเครื่องเสียง ระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ ก่อนและหลังการใช้งาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๗) นางสายน้ำผึ้ง                    โนรีวงศ์                     ผู้ช่วย

                       หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลความสะอาดภายในและภายนอก อาคารเรียนและสำนักงาน รวมทั้งบริเวณสิ่งแวดล้อมของอาคารวิทยบริการและร้านค้าสวัสดิการ (SP Coffee) ให้สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดบริการอาหารว่างอาหารระหว่างการประชุม ประดับตกแต่งผ้า ช่วยเหลือดูแลความเรียบร้อย ของระบบต่าง ๆ เช่น การเปิด-ปิด ระบบเครื่องเสียง ระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ ก่อนและหลังการใช้งาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๘) นางสาวน้ำฝน                             กอกุลชัง                    ผู้ช่วย

                       หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลความสะอาดภายในและภายนอก อาคารเรียนและสำนักงาน รวมทั้งบริเวณสิ่งแวดล้อมของอาคารวิทยบริการ และร้านค้าสวัสดิการ (SP Coffee) ให้สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดบริการอาหารว่างอาหารระหว่างการประชุม ประดับตกแต่งผ้า ช่วยเหลือดูแลความเรียบร้อย ของระบบต่าง ๆ เช่น การเปิด-ปิด ระบบเครื่องเสียง ระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ ก่อนและหลังการใช้งาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๙) นางสาวศรมดี                    ศรีช่องสาร                 ผู้ช่วย

                       หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลการทำความสะอาดภายในและภายนอก อาคารเรียนและสำนักงาน รวมทั้งบริเวณสิ่งแวดล้อมของอาคารวิทยบริการและร้านค้าสวัสดิการ (SP Coffee) ให้สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดทำทะเบียนควบคุมการขออนุญาตใช้ห้องประชุม ประดับตกแต่งผ้า จัดบริการอาหารว่างอาหารระหว่างการประชุม ช่วยเหลือดูแลความเรียบร้อย ของระบบต่าง ๆ เช่น การเปิด-ปิด ระบบเครื่องเสียง ระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ ก่อนและหลังการใช้งาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๐) นางสาวปราณี                 สว่างศรี                    ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลการทำความสะอาดภายในและภายนอก อาคารเรียนและสำนักงาน รวมทั้งบริเวณสิ่งแวดล้อมของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ให้สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดทำทะเบียนควบคุมการขออนุญาตใช้ห้องประชุม จัดบริการอาหารว่างอาหารระหว่างการประชุม ประดับตกแต่งผ้า ช่วยเหลือดูแลความเรียบร้อย ของระบบต่าง ๆ เช่น การเปิด-ปิด ระบบเครื่องเสียง ระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ ก่อนและหลังการใช้งาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๑) นายชลอ                       ขำโสภา                    ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ควบคุมการจราจรดูแลรักษาความปลอดภัย แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๒) นายทอง                       เกิดสมบุญ                  ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ควบคุมการจราจรดูแลรักษาความปลอดภัย แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

            ๑.๓ งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ เฉลียวศิลป์                หัวหน้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ติดตามการจัดทำแผนงานของวิทยาเขตและคณะ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดทำโครงการของบประมาณ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานควบคุมภายใน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประสานงานการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องนำมาสังเคราะห์และจัดทำสรุปรายงานผลรอบ ๑๒ เดือนการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร       กรุดวงษ์                    ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน วางแผนปฏิบัติงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปฏิบัติงานโครงการจัดทำรายงานและติดตามผลการควบคุมภายในประจำปี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการสำรวจ แก้ไข ปรับปรุง และควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รายงานผลการดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ไปยังหัวหน้างานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ    คำบัว                       ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน วางแผนปฏิบัติงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงประจำคณะศิลปศาสตร์ ปฏิบัติงานโครงการจัดทำรายงานและติดตามผลการควบคุมภายในประจำปี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะศิลปศาสตร์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการสำรวจ แก้ไข ปรับปรุง และควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รายงานผลการดำเนินงานคณะศิลปศาสตร์ ไปยังหัวหน้างานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔) ดร.ปรีดาภรณ์                    ดวงใจดี                    ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน วางแผนปฏิบัติงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงประจำคณะศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติงานโครงการจัดทำรายงานและติดตามผลการควบคุมภายในประจำปี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะศึกษาศาสตร์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการสำรวจ แก้ไข ปรับปรุง และควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รายงานผลการดำเนินงานคณะศึกษาศาสตร์ ไปยังหัวหน้างานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๔ งานพัฒนาระบบราชการ

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ่าสิบตรีเฉลิมพล มูลมงคล            หัวหน้า

หน้าที่และคามรับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ติดตาม วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดทำโครงการของบประมาณ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการและขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบราชการ ศึกษา วิเคราะห์ สรุปความเห็น จัดทำข้อเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณานโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ ก.พ.ร. ตรวจสอบการกำหนดหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ ปรับบทบาทภารกิจให้มีความเหมาะสม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก จัดทำข้อมูลสารสนเทศในส่วนงานที่รับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ เฉลียวศิลป์                ผู้ช่วย

หน้าที่และคามรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน วางแผนปฏิบัติงานพัฒนาระบบราชการ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รายงานการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เผยแพร่ความรู้ จัดประชุม เตรียมเอกสารระเบียบวาระการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ รวบรวมข้อมูลและรายงานผลข้อมูลงานพัฒนาระบบราชการของวิทยาเขต รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๕ งานอนุรักษ์พลังงาน

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์   เฉลียวศิลป์               หัวหน้า

หน้าที่และคามรับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ติดตาม วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดทำโครงการของบประมาณ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการและขออนุมัติโครงการงานอนุรักษ์พลังงานและตรวจประเมินการอนุรักษ์พลังงาน ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน สำรวจและควบคุมงานอาคารสถานที่จัดการประเมินการอนุรักษ์พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ รวบรวมข้อมูลและรายงานผลข้อมูล การอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒) นายพีระยุทธ                    สาธุพันธ์                             ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน วางแผนงานที่รับผิดชอบ ประสานงานและประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงาน ติดต่อประสานงานเพื่อจัดประชุมการตรวจประเมิน บริหารจัดการพลังงานภายในองค์กร พร้อมทั้งนำส่งรายงานและไฟล์ข้อมูลให้กับที่ปรึกษาด้านการจัดการพลังงานให้รับทราบข้อมูลทุกปี รายงานการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานต่อกรพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓) นายชาญชัย                     ฉายอรุณ                   ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน วางแผนงานที่รับผิดชอบ ดำเนินโครงการงานอนุรักษ์พลังงานและตรวจประเมินการอนุรักษ์พลังงานประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประสานงานการตรวจประเมินงานอนุรักษ์พลังงานกับหัวหน้างานอนุรักษ์พลังงาน รายงานการประเมินสภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น ติดต่อประสานงานเพื่อประชุมร่วมกับคณะ และจัดทำรายงานการอนุรักษ์พลังงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพประจำปีให้หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงาน จัดทำนโยบายอนุรักษ์พลังงานตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔) นางสาวสุพรรณี                  ศรีลอยเมือง                ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน วางแผนงานที่รับผิดชอบ ดำเนินโครงการงานอนุรักษ์พลังงานและตรวจประเมินการอนุรักษ์พลังงานประจำคณะศิลปศาสตร์ ประสานงานการตรวจประเมินงานอนุรักษ์พลังงาน รายงานการประเมินสภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น ติดต่อประสานงานเพื่อประชุมร่วมกับคณะ และจัดทำรายงานการอนุรักษ์พลังงานคณะ ศิลปศาสตร์ ประจำปีให้หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงาน จัดทำนโยบายอนุรักษ์พลังงานตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔) นางสาวสุพัตรา                  ศิริรักษ์                     ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน วางแผนงานที่รับผิดชอบ ดำเนินโครงการงานอนุรักษ์พลังงานและตรวจประเมินการอนุรักษ์พลังงานประจำคณะศึกษาศาสตร์ ประสานงานการตรวจประเมินงานอนุรักษ์พลังงาน รายงานการประเมินสภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น ติดต่อประสานงานเพื่อประชุมร่วมกับคณะ และจัดทำรายงานการอนุรักษ์พลังงานคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีให้หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงาน จัดทำนโยบายอนุรักษ์พลังงานตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย