th th en gb

Sidebar

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสนามกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)