th th en gb

Sidebar

          พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม นายภูวนาท พรหมดี นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๓ ที่ได้รับทุนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่๑ จากโรงเรียนบ้านละว้าวังควาย และได้ศึกษาต่อที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งนักศึกทุนดังกล่าว อยู่ในความดูแลของงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  โดยมีคณะผู้บริหารและอาจารย์ที่ดูแลทุน ให้การต้อนรับ ณ ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ เมื่อวันพุธที่  ๔  กรกฎาคม ๒๕๖๑

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี สิงห์วี หัวหน้างานองค์การนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ นำคณะกรรมการองค์การนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา “พลังนักศึกษาแก้ไขปัญหาสารเสพติด พลังนิสิตสร้างสรรค์ประเทศไทย ๔.๐ : Shutdown drug-Startup Thailand 4.0” เมื่อวันที่ ๑ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนทั้งสิ้น ๙  คน  ดังรายชื่อต่อไป
          ๑.นางสาววีรดา           คล้ายฉ่ำ          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
          ๒.นางสาอรอุมา          แก้วใสย์           คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
          ๓.นายสางกรองทอง     เคหะนาค         คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
          ๔.นางสาวทักษิกา        ฟักหอม           คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
          ๕.นายณัฏฐนันท์         ปานสุวรรณ      คณะศิลปศาสตร์
          ๖.นายทรรศนปกรณ์     สารศรี            คณะศิลปศาสตร์ 
          ๗. นายศักสิทธิ์             ปัญญามาศ      คณะศึกษาศาสตร์
          ๘.นายอาทิตย์             สุดใจดี            คณะศึกษาศาสตร์         
          ๙.นางสาวละอองดาว    ดวงเดือน         คณะศึกษาศาสตร์         

 

เนื้อหาอื่นๆ...