th th en gb

Sidebar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี สิงห์วี หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ นำนางสาวชนาภา สูงทรง นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ “ว่าที่ครูไทย” เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งนักศึกทุนดังกล่าว อยู่ในความดูแลของงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

เนื้อหาอื่นๆ...