th th en gb

Sidebar

นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา “พลังนักศึกษาแก้ไขปัญหาสารเสพติด พลังนิสิตสร้างสรรค์ประเทศไทย ๔.๐ : Shutdown drug-Startup Thailand 4.0”เมื่อวันที่ ๑ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี สิงห์วี หัวหน้างานองค์การนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ นำคณะกรรมการองค์การนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา “พลังนักศึกษาแก้ไขปัญหาสารเสพติด พลังนิสิตสร้างสรรค์ประเทศไทย ๔.๐ : Shutdown drug-Startup Thailand 4.0” เมื่อวันที่ ๑ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนทั้งสิ้น ๙  คน  ดังรายชื่อต่อไป
          ๑.นางสาววีรดา           คล้ายฉ่ำ          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
          ๒.นางสาอรอุมา          แก้วใสย์           คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
          ๓.นายสางกรองทอง     เคหะนาค         คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
          ๔.นางสาวทักษิกา        ฟักหอม           คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
          ๕.นายณัฏฐนันท์         ปานสุวรรณ      คณะศิลปศาสตร์
          ๖.นายทรรศนปกรณ์     สารศรี            คณะศิลปศาสตร์ 
          ๗. นายศักสิทธิ์             ปัญญามาศ      คณะศึกษาศาสตร์
          ๘.นายอาทิตย์             สุดใจดี            คณะศึกษาศาสตร์         
          ๙.นางสาวละอองดาว    ดวงเดือน         คณะศึกษาศาสตร์