th th en gb

Sidebar

ผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ

๒.การเข้าร่วมการแข่งขันยิงปืน KRUNG KAO SHOOTING ๒๐๒๐

                          มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืน KRUNG KAO SHOOTING ๒๐๒๐ ระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬายิงปืน พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ๘ คน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๓ คน คณะศิลปศาสตร์ ๙ คน รวมท้งสิ้น ๒๐ คน ผลงานดั้งนี

 

ผลงาน ๓ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน ๕ เหรียญทองแดง