th th en gb

Sidebar

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมนักศึกษาทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมและมอบทุนให้
นางสาวอริสา  พลศรีลาภ  สาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ ๒/๓
นักศึกษาทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน

ในพระบรมราชินูปถัมภ์