th th en gb

Sidebar

การประชุมร่างเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมอำนวยการ1