th th en gb

Sidebar

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอำนวยการ ๑ อาคารอำนวยการ จำนวน ๒ ราย ๑.นายวิชัย เรืองวิกรม ๒.นายพนา บ่ายคล้อย

 

ระบบงานของมหาวิทยาลัย

 

TNSU Webmail

62banner side11

62banner side12

62fb infomation 

banner side IT

62banner side13


62banner side1

researchsystem

62banner side2


62banner side4


62banner side5


62banner side6


62banner side7


62banner side8


62fb edu


62banner side9

62fb ipe

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

 CDC Bannerกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

e book26