th th en gb

Sidebar

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภททั่วไป และประกาศปรับรูปแบบและกำหนดแนวทางการสอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

S 22 02 64 001S 22 02 64 002S 22 02 64 003S 22 02 64 004S 22 02 64 005S 22 02 64 006 S 22 02 64 00722 02 64Image

22 02 64Image0001

22 02 64Image0002

23 02Image0003

23 02Image0004

23 02Image0005

23 02Image0006

23 02Image0007

23 02Image0008

23 02Image0009

23 02Image0010

23 02Image0011

23 02Image0012

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบงานของมหาวิทยาลัย

 

TNSU Webmail

62banner side11

62banner side12

62fb infomation 

banner side IT

62banner side13


62banner side1

researchsystem

62banner side2


62banner side4


62banner side5


62banner side6


62banner side7


62banner side8


62fb edu


62banner side9

62fb ipe

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

CDC Bannerกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา