th th en gb

Sidebar

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา ปีการศึกษา 2565

 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม...คลิก

11EDU2 2565

TNSU SPB EDU 2565 01

TNSU SPB EDU 2565 02

TNSU SPB EDU 2565 03

TNSU SPB EDU 2565 04

ระบบงานของมหาวิทยาลัย

 

เว็บเมล TNSU

 banner side17

 banner side15

62ด้านแบนเนอร์11

62ด้านแบนเนอร์12

ข้อมูล 62fb 

ด้านแบนเนอร์ IT

62ด้านแบนเนอร์13


62ด้านแบนเนอร์1

ระบบวิจัย

62ด้านแบนเนอร์2


62ด้านแบนเนอร์4


62ด้านแบนเนอร์5


62ด้านแบนเนอร์6


62ด้านแบนเนอร์7


62ด้านแบนเนอร์8


62fb edu


62ด้านแบนเนอร์9

62fb ipe

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

 CDC Bannerกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

e book26