th th en gb

Sidebar

ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา๒๕๖๓

 

 

จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ชั้นปี

หลักสูตร

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ตกค้าง รวม

1.วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

0 0 0 0 0 1 1

2.วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

0 0 0 0 0 1 1

3.วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา

30 20 19 26 0 0 95

4.วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา

0 54 47 46 0 0 147

5.วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

60 0 0 0 0 0 60
รวม 90 74 66 72 0 2 304

 

 

คณะศิลปศาสตร์

                        ชั้นปี

หลักสูตร

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ตกค้าง รวม

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา

20 33 33 28 0 0 114

2.ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา

14 4 11 14 0 1 44

3.ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานันทนาการ

และการท่องเที่ยว

0 0 0 0 0 5 5
รวม 34 37 44 42 0 6 163

 

คณะศึกษาศาสตร์

                        ชั้นปี

หลักสูตร

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ตกค้าง รวม

1.ศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี)

150 136 0 0 0 0 286

2.ศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษา (5ปี)

0 0 114 111 114 7 346

3.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษา

0 0 0 0 0 27 27

4.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษาและกีฬา

6 0 0 0 0 0 6
รวม 156 136 114 111 114 34 665