th th en gb

Sidebar

ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

เกี่ยวกับสถานบัน
รายชื่อคณาจารย์ มหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

1

นายสมชาย

ประเสริฐศรี

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

กศ.ม. (พลศึกษา)

กศ.บ. (พลศึกษา)

2

ผศ.จุไรรัตน์

อุดมวิโรจน์สิน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

3

ผศ. ดร.พัชรี

ทองคำพานิช

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา   

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

ศษ.บ. (พลศึกษา)

4

ผศ.จ่าสิบตรีเฉลิมพล

มูลมงคล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

วท.บ.(การฝึกและการจัดการกีฬา)

5

ผศ.คมกริช

ฆ้องนำโชค

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

บธ.ม.(การตลาด)

น.บ. (กฎหมายเอกชน)

6

ผศ.ดร.อธิวัฒน์

ดอกไม้ขาว

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

ค.บ.(พลศึกษา)

7

ผศ.ดร.ปวเรศร์

พันธยุทธ์

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

ศศ.ม. (พลศึกษา)

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

8

ผศ.สุกัญญา

บุญน้อม

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)

ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

9

ผศ.ดร.นภากร

บุญเส็ง

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

กศ.ด. (เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)

ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

ค.บ. (คอมพิวเตอร์การศึกษา)

10

ผศ.คมกริช ฆ้องนำโชค

หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี

บธ.ม.(การตลาด)

น.บ. (กฎหมายเอกชน)

11

ผศ.จ่าสิบตรีเฉลิมพล

มูลมงคล

หัวหน้าสำนักกีฬา

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

วท.บ.(การฝึกและการจัดการกีฬา)

12

รศ.ดร.นัยนา บุพพวงษ์ หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา

ค.ด. (พลศึกษา)

ค.ม. (พลศึกษา)

ค.บ. (พลศึกษา)

13

ผศ.อิศเรศร์

ไชยะ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

14

ผศ.กฤษฎิ์กนิษฐ์

ณ ป้อมเพ็ชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ค.ม. (สุขศึกษา)
ศษ.บ.(สุขศึกษา)

15 

ผศ.นิภา

 ไชยะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 ศศ.ม.(ภาษาไทย)
ค.บ.(ภาษาไทย)

 16

ผศ.ธรรมรัฐ อากาศวิภาต ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ม (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

ค.บ. (พลศึกษา)

17

ผศ.ดร.วรันธร

เฉลิมโฉม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กศ.ด. (การอุดมศึกษา)

กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

18

ผศ.วรรณพร

ขวัญบุญจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว)
กศ.บ.(พลศึกษา)

19

ผศ.อำนวย

บุญเส็ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศศ.ม.(พลศึกษา)

กศ.บ. (พลศึกษา)

20

ผศ.เพ็ญศรี

สิงห์วี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กศ.ม. (ชีววิทยา)

ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

 

       

21

ดร.ปรีดาภรณ์

ดวงใจดี

ครูชำนาญการ

ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน)

ค.ม.(การบริหารการศึกษา)

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

22

นางสมพิศ

ศิริโยธา

อาจารย์

ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

 23

นางอุษา สงนุ้ย  อาจารย์

 ศศ.ม.(พลศึกษา)

กศ.บ.(พลศึกษา)

24

ผศ.ประนอม

พนาเศรษฐเนตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

25

นายปิติโชค

จันทร์หนองไทร

อาจารย์

คศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

26

ผศ. ดร.ศศิพิมพ์มาศ

หงษ์สมบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด.(การบัญชี)

บธ.ม. (การบัญชี)

บธ.บ. (การบัญชี)

27

ผศ.ไข่มุข

บุญส่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)

บธ.บ. (บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร)

28

ผศ.ศิริวรรณ

คำบัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)

บธ.บ (การบัญชี)

30

รศ. ดร.เพ็ญศรี

ศรีสวัสดิ์

รองศาสตราจารย์ 

ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

31

ผศ.ศรัณยา

สินสมรส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
ว.บ.(วารสารศาสตร์)

32

ผศ.ดร.อนุชิตร

แท้สูงเนิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ค.ด. (พลศึกษา)

ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

กศ.บ.(พลศึกษา)

 

       

34

ผศ.วันทิตา

จะบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

35

ผศ.อุทัย

บุญประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

36

ผศ.อัมพร

กรุดวงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กศ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา ฟิสิกส์)
ค.บ. (ฟิสิกส์)

37

ผศ.ดร.ราชันย์

เฉลียวศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ศศ.ด. (มวยไทยศึกษา)

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

ค.บ.(พลศึกษา)

         
39 ผศ.ฉัตรตระกูล ปานอุทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

         
41 ผศ.สุพร บุญปก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.ม. (การจัดการนันทนาการท่องเที่ยว)

วท.บ. (นันทนาการ)

42 นายสุรเชษฐ ขวัญใน อาจารย์

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

 43  นางสาวศรันยู รอดเรือง อาจารย์  นศ.ม. (การสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง) 

ศศ.บ. (ออกแบบวิเทศศิลป์)

44 นายภาษา ทะรังสี อาจารย์

ค.ม. (สุขศึกษาและพลศึกษา)

ศษ.บ. (พลศึกษา)

45 นางกษมา  สุขุมาลจันทร์  อาจารย์

ศษ.ม.พลศึกษา

ศษ.บ.พลศึกษา

46 นายสานิตย์  เอี่ยมผู้ช่วย  อาจารย์

ศษ.ม.พลศึกษา

วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา

47 นายกิตติกานต์ นภากร  อาจารย์

ศศ.ม.พลศึกษา

ศษ.บ.พลศึกษา

48 นายโสตถิพัฒน์  วรรณนุรักษ์  อาจารย์

วท.ม.การจัดการธุรกิจกีฬา

บธ.บ.การตลาด

49  ดร.อรทัย   แย้มโอษฐ์  อาจารย์

ปร.ด.คณิตศาสตร์

วท.ม.คณิตศาสตร์

วท.บ.คณิตศาสตร์

 

รายชื่อข้าราชการพลเรือน

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

 

1

นางสาวอารมณ์

วิจิโน

เจ้าพนักงานงานสารบรรณ

 

2

นางสาวสายฝน

วิเชียร

เจ้าพนักงานงานการเงินและบัญชี

 

3

นายนฤพนธ์

ดากรุง

เจ้าพนักงานงานโสตทัศนศึกษา 

 

4

นางสาวนัยน์ปพร

สุริยะมณี

เจ้าพนักงานงานการเงินและบัญชี 

 

         

 

รายชื่ออาจารย์พิเศษ

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

 วุฒิการศึกษา

1

นายเพิ่มพร บุพพวงษ์

อาจารย์พิเศษ

ปร.ด. (การบริหารการพัฒนาองค์การ)

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

กศ.บ. (พลศึกษา)

       
2 นายพงศ์กรณ์ กล้าหาญ   อาจารย์พิเศษ

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

3 นายมนตรี คุ้มวงศ์ อาจารย์พิเศษ

M.A.SEM.PATTERN

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

4 นางกชพรรณ มณีวงษ์ อาจารย์พิเศษ  
5 นายอาคม  รู้วิวัฒนพงษ์ อาจารย์พิเศษ  
6 นายเมธี  อัครอุดมชัย อาจารย์พิเศษ  
         

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นายพีระยุทธ์

สาธุพันธ์

เจ้าหน้าที่งานพัสดุและยานพาหนะ

2 นางสาวพัชรียา แป้นแก้ว

เจ้าหน้าที่เลขานุการงานฝ่ายบริหาร

3

นางสาวธิดารัตน์

ทรดี

เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายอำนวยการ

4

นายธีระศักดิ์

อัสนีเริงฤทธิ์

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

5

นางสาวสุวรรณี

แก้วสุขใส

เจ้าหน้าที่เลขานุการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

6

นางสาวชณัฐศิกานต์

พลายละหาร

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

7

นางสาววิไลพร

จันทร์อุทัย

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล

8

นางสาวสุพัตรา

ศิริรักษ์

เจ้าหน้าที่งานธุรการคณะศึกษาศาสตร์

9

นายศรายุทธ์

เกิดนุช

เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10

นางสาวเนตรชนก

ภูฆัง

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

11 นายปรมินทร์ ปลอดภัย เจ้าหน้าที่งานธุรการคณะศิลปศาสตร์

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

นางสาวดาวรุ่ง

นางสาวธัญจิรา

นางสาวธนพร

นายอธิกะ

นางสาวมีนา

นายอัศวิน

นายสิทธิเดช

นายสุชาติ

นางสาวกานต์พิชชา

นายวัชรพงษ์

นางมนภรณ์

นายชาญชัย

นายปิยณัฐ

นางสาวอมรรัตน์

นางสาวกชพรรณ

นายนฤเดช

นายกมล

นางสาวสุพรรณี

นายอภิวัฒน์

นายเมธี

นายชยน

กมลณัฐ

นายสันต์

ชารีรัตน์

โพธิ์มณี

น้ำดอกไม้

เอื้อสามาลย์

สิงหรัตนศิริ

ดาวเรือง

ศิลปอาชา

สว่างศรี

มะปรางหวาน

จันทาพูน

แสงภู่

ใจรู้รอบ

ฉายอรุณ

เล็กพงษ์

เสน่ห์ชอบ

เขียวไสว

วีระสุข

ใบมาก

ศรีลอยเมือง

สมภาร

อัครอุดมชัย

ยาหัส

สีแก้วมี

อู่สุวรรณ

อุดมวิโรจน์สิน

เจ้าหน้าที่เลขานุการงานฝ่ายวิชาการ

เจ้าหน้าที่เลขานุการงานแผนและงบประมาณ

เจ้าหน้าที่เลขานุการงานประกันคุณภาพการศึกษา

เจ้าหน้าที่งานพยาบาล

เจ้าหน้าที่งานพัสดุและยานพาหนะ 

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

เจ้าหน้าที่งานศูนย์วิทยบริการ

เจ้าหน้าที่งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา

เจ้าหน้าที่งานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

เจ้าหน้าที่งานประกันคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล

เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุและยานพาหนะ

เจ้าหน้าที่ธุรการคณะศิลปศาสตร์

เจ้าหน้าที่งานพัสดุและยานพาหนะ

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

เจัาหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

เจ้าหน้าที่งานศูนย์วิทยบริการ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุและยานพาหนะ

 

รายชื่อลูกจ้างประจำ

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นางรุ่งรัตน์

โกสุมา

พนักงานการเงิน

2

นายเสรี

อินสว่าง

พนักงานสารบรรณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้ฝึกสอนกีฬา

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

 

     
       

 

**งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563