th th en gb

Sidebar

ประวัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เกี่ยวกับสถานบัน

 

ประวัติและความเป็นมา

ข้อมูลพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

vvvvvv

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ผลิต ครูพลศึกษาและสุขศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.สูง) และได้เปิดทำการสอนนักศึกษารุ่นแรก เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๐ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากจังหวัดสุพรรณบุรีให้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวัดป่าเลไลยก์ ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี   ห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรีประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร


ปี พ.ศ.๒๕๒๐ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกพลศึกษา

          ปี พ.ศ.๒๕๒๕ เปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยครูกาญจนบุรีกับวิทยาลัย พลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผลิตบัณฑิตคุณวุฒิครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิชาเอกพลศึกษา ดำเนินการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงของวิทยาลัยพลศึกษา เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ๒ ปี        แต่ต่อมาโครงการนี้ได้ยกเลิกไป

          ปี พ.ศ.๒๕๒๘ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกรักษาความปลอดภัย

          ปี พ.ศ.๒๕๓๔ เปิดโครงการสมทบทางวิชาการระหว่างสถาบันราชภัฏกาญจนบุรีกับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

          ปี พ.ศ.๒๕๓๘ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้วิทยาลัยพลศึกษาทั้ง ๑๗ แห่ง มีสถานภาพ อีกบทบาทหนึ่งเป็นวิทยาลัยชุมชนที่เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาต่าง ๆ สำหรับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยชุมชนสุพรรณเขต ในวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี”

ปี พ.ศ.๒๕๓๙ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกสุขศึกษา นอกจากนั้นวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรียังได้ร่วมกับสถาบันราชภัฏกาญจนบุรีเปิด “ศูนย์ให้การศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี” เพื่อจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) โดยเปิดสอน ๒ ระดับ คือ ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ๒ ปีหลัง โดยจัดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์

          ปี พ.ศ.๒๕๔๒ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ และเปิดโครงการหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ) โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์กับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.ม.วิทยาศาสตร์การกีฬา) จัดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์

          ปี พ.ศ.๒๕๔๕ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิชาเอกการตลาด การบัญชี วารสารและการประชาสัมพันธ์ และได้เปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา(วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา) ภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา ภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนวันศุกร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์

ปี พ.ศ.๒๕๔๘ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เป็นต้นมา

ปี พ.ศ.๒๕๖๒ สถาบันการพลศึกษา ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ        ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เริ่มจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการศึกษา แบ่งเป็น ๓ คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้

          ๑. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)    สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา

๒. คณะศิลปศาสตร์ จัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา สาขาวิชานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว

๓. คณะศึกษาศาสตร์ จัดการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา (โปรแกรมวิชาพลศึกษา) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาพลศึกษา

ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการศึกษาดังนี้

๑. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

   ๑.๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา

   ๑.๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา

   ๑.๔ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

๒. คณะศิลปศาสตร์ จัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

   ๒.๑ สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา

   ๒.๒ สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว

   ๒.๓ สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา

๓. คณะศึกษาศาสตร์ จัดการศึกษาหลักสูตรต่อไปนี้

   ๓.๑ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาพลศึกษา

   ๓.๒ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา